VS-Express 24/7 sporto klubo taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI

1.1. Sporto klubai (-as) – tai UAB “VS – FITNESS“, įmonės kodas 302484535, PVM mokėtojo kodas LT100005224616, buveinės adresas Tilžės g. 60, Klaipėda (toliau – Sporto klubas) pažymėti “VS-Express 24/7” prekės ženklu, kuriems (-iam) taikomos šios Taisyklės.
1.2. Taisyklės – tai šios naudojimosi “VS Express 24/7” sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sporto klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams, Sporto klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.vs-express.lt. Sporto klubo administracija, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką bei Sporto klubo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.vs-express.lt prieš 14 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.

1.3. Paslaugos – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių ir treniruoklių salės paslaugos, bei papildomos paslaugos tokios, kaip asmeninės treniruotės, bei kiti užsiėmimai už kurias asmuo sumoka papildomą mokestį.

1.4. Sporto klubo klientas (arba „klientas“) – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą. Asmenims, nemokamai išbandantiems Sporto klubo paslaugas, taip pat galioja šios Taisyklės, su kuriomis jie privalo būti pasirašytinai susipažinę. Tinkamu susipažinimu su taisyklėmis bus laikoma Klientui jas perskaičius bei apie savo susipažinimą su Taisyklėmis pažymint varnele, atlikus identifikaciją Nario piršto antspaudo pagalba.

1.5. Narystė – tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo paslaugomis.

1.6. Vienkartinio apsilankymo bilietas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo paslaugomis.

1.7. Nario piršto atspaudas (toliau – „piršto atspaudas“) – tai kliento, kuris naudojasi Sporto klubų paslaugomis, pateikiamas atvykus į Sporto klubą ir nuskaitomas klientui pridėjus pirštą prie pirštų atspaudo modelių skaitytuvo šiuose klubuose. Pridėjus pirštą prie piršto atspaudo modelių skaitytuvo, identifikuojamas klientas ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sporto klubo paslaugomis.

 

1.2. TEISĖ NAUDOTIS SPORTO KLUBO PASLAUGOMIS

1.2.1. Teisę naudotis Sporto klubo paslaugomis turi asmenys, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę ir sumokėję Nario mokestį arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo bilietą bei patvirtina, jog yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis savitarnos terminale įsigydamas abonementą. Nepilnamečiai Klientai nuo 16 metų, privalo patvirtinti kartu su tėvais (globėjais), jog yra susipažinę su Sporto klubo taisyklėmis (apie perskaitytas Taisykles, bei susipažinimą su jomis patvirtinama pažymint varnele, bei savo piršto antspaudu). Vaikams iki 16 metų amžiaus Sporto klubo teikiamomis paslaugomis naudotis yra draudžiama.

1.2.2. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus (nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra jį lydintis suaugęs asmuo ar ne, ir/ar jo tėvai (globėjai) yra raštu sutikę, kad jų nepilnametis vaikas iki 16 metų sportuotų treniruoklių salėje) yra draudžiama. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką, susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečių klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
1.2.3. Nepilnamečius klientus nuo 16 metų suaugusieji privalo supažindinti su Taisyklėmis nustatyta tvarka, bei įpareigoti jų laikytis, įpareigoti savo veiksmais ar neveikimu nedaryti žalos Sporto klubui ar įrengimams.

1.2.4. Klientų Sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

 

1.3. SPORTO KLUBO NARYSTĖS IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KAINOS, JŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

1.3.1. Narysčių Sporto klube, Sporto klube teikiamų papildomų paslaugų (jei tokios teikiamos) kainas bei kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje www.vs-express.lt, nustato Sporto klubas.
1.3.2. Klientai Sporto klubo narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus gali įsigyti:
– interneto puslapyje www.vs-express.lt nustatyta tvarka, naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslauga;
-sporto klube įrengto terminalo pagalba.
1.3.3. Pirmos registracijos metu lankytojas susipažina su Taisyklėmis ir save identifikuoja pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto antspaudo nuskaitymo įrenginio, esančio prie Sporto klubo įėjimo, taip aktyvuodamas savo narystę.

1.3.4. Narystė galioja nuo pirkimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis ar ne, iki jo galiojimo laiko pabaigos (iki tos pačios valandos kai Narystė buvo įsigyta), priklausomai nuo Narystės tipo.

1.3.5. Įsigijus Dovanų kuponą, Klientas privalo jį aktyvuoti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų. Praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto klube, Dovanų kuponas tampa negaliojančiu. Pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami.

1.3.6. Sporto klubo darbuotojai turi teisę klientą nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui.

1.3.6. Klientai, norėdami naudotis Sporto klubų paslaugomis, šiomis paslaugomis gali naudotis pateikę piršto atspaudą.

1.3.7. Klientai, įsigiję Narystę klube gali lankytis neribotą kartų skaičių, taip pat nėra ribojamas ir buvimo sporto klube laikas, žinoma atsižvelgiant į įsigyto abonemento nustatytą laiką. Sporto klubas veikia 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Sporto klubas pasilieka teisę keisti darbo laiką atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (force major) ir/ar ne nuo klubo veiksmų atsiradusiomis aplinkybėmis, kurias sukėlė trečiosios šalys, apie tai nedelsiant informavus Klientus Sporto klubo patalpose arba internetinėje svetainėje vs-express.lt

1.3.8. Atsižvelgiant į klubo darbo specifikaciją Klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Klientas sutinka ir yra informuotas, kad Sporto klubo darbo valandomis gali nebūti Sporto klubo darbuotojų.

1.3.9. Įsigytos Narystės negali būti stabdomos, pristabdomos ar perrašomos kitiems asmenims išskyrus tais atvejais, kai pirkimo metu pateiktos kitos sąlygos. Sumokėti pinigai už Narystę nėra gražinami, išskyrus atvejus, kada Klientas negali naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis dėl Sporto klubo kaltės ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

1.3.10. Sporto klubo narystes gali įsigyti tik pilnamečiai asmenys, t.y. asmenys nuo 18 metų. Nepilnamečiams asmenims narystės įgyjamos jų tėvų ar globėjų, kurie šių taisyklių 1.2.1.-1.2.4., punktų nustatyta tvarka yra pateikę reikiamus medicininius dokumentus bei prašymą, o taip pat yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Šio punkto nesilaikymas Sporto klubą atleidžia nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.

1.3.11. Šių Sporto klubo Taisyklių nesilaikymas, įskaitant bei neapsiribojant ir 1.3.10 punkte numatytų nuostatų, laikoma šiurkščiu šių Taisyklių pažeidimu, ko pasekoje Sporto klubas paaiškėjus Taisyklių pažeidimams turi teisę vienašališkai nedelsiant, be atskiro pranešimo stabdyti ar nutraukti narysčių galiojimą šiems Klientams.

1.3.12. E-Sąskaitas su 2 mėnesių arba 12 mėnesių įsipareigojimu Klientas gali nutraukti praėjus minimaliam laikotarpiui, pranešęs klientų aptarnavimo centrui prieš 30 dienų, to nepadarius – sutartis lieka galiojanti. Automatiškai sutartis nenutraukiama. Norint nutraukti sutartį anksčiau laiko mokamas netesybų mokestis.

 

1.4. PERSIRENGIMO SPINTELIŲ NAUDOJIMAS

1.4.1 Asmeninius daiktus Klientai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Sporto klubas rekomenduoja Klientams nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros.

1.4.2. Rakinamos spintelės persirengimo kambariuose Klientui priskiriamos automatiškai, pridėjus pirštą prie piršto antspaudo skaitytuvo, esančio persirengimo kambaryje.

1.4.3. Informuojame, jog atsižvelgiant į Klientų bei Sporto klubo saugumą, Sporto klube yra filmuojama bendrose Sporto klubo patalpose. Klientas susipažindamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, jog neprieštarauja, jog bendrosios Sporto klubo patalpos būtų filmuojamos, bei Sporto klubo nustatyta tvarka bei nustatytą laikotarpį būtų saugomas vaizdo įrašas.

1.4.4. Klientas išeidamas iš Sporto klubo privalo uždaryti persirengimo spintelę, palikti ją tvarkingą, bei patikrinti ar nepaliko asmeninių daiktų.

 

1.5. KITOS BENDROSIOS SĄLYGOS

1.5.1. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
1.5.2. Asmeninius daiktus klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, privalo užrakinti.
1.5.3. Klientams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
1.6.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus.
1.6.6. Sporto klube kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 3 dienas.

 

  1. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

2.1. Sporto klube draudžiama:

2.1.1. naudotis Sporto klubo paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
2.1.2. teikti Sporto klubo klientams sporto ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sporto klubo darbuotojams;
2.1.3. fotografuoti ir filmuoti Sporto klube neturint raštiško Sporto klubo administracijos sutikimo;
2.1.4. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;
2.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui;

2.1.6. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;

2.1.7 atlikti pratimus nepasitiesus rankšluosčio;

2.1.8  atlikus pratimus, svarmenis ir kitus aksesuarus palikti ne jiems skirtose vietose. Po pratimo panaudotą įrangą grąžinti į buvusią poziciją;

2.1.9. naudotis treniruokliu nesusipažinus Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis.

2.1.10. vėluoti į užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti/nepriimti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.

2.1.11 patekti į sporto klubą ne per turniketą, bandyti užeiti per turniketą su kito kliento pagalba, eiti per turniketą dviese.

 

  1. SPORTO KLUBO TEISĖS

3.1.1.1. Keisti Sporto klubo darbo laiką, reguliuoti galimybę į jas patekti nepilnamečiams asmenims.

3.1.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti paslaugų iki 48 valandų.
3.1.1.3. Nustatyti kitas atskirų narysčių, Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje www.vs-express.lt

3.1.1.4. Sudaryti organizuojamų užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti.

3.1.1.5. Kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
3.1.1.6. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami.

3.1.1.8. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo klientams arba Sporto klube apsilanko neblaivus, apsvaigęs ir neklauso atsakingų Sporto klubo darbuotojų (apsaugos darbuotojų) nurodymų, nutraukti kliento narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Sporto klubą. Pinigai Klientui negrąžinami, bei Klientas įsipareigoja atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

3.1.1.9. Sporto klubas turi teisę neteikti tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie Kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su Kliento veikla sporto klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

3.1.1.10. Sporto klubas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

3.1.1.10.1. nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

3.1.1.10.2. pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ar Taisyklių reikalavimus;

3.1.1.10.3. vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3.1.1.10.4. užsiiminėja komercine veikla.

3.1.1.11. Kitais atvejais, nenurodant priežasčių (net ir nesant Kliento kaltės) nutraukti Paslaugų teikimą Klientui, Sporto klubas gali įspėjęs Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pranešime nurodytos Paslaugų nutraukimo dienos.

 

3.1.2. SPORTO KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.2.1. LR norminių teisės aktų bei šių Taisyklių nustatyta tvarka teikti Klientams paslaugas Sporto klube.

3.1.2.2. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti klientus apie Sporto klubo (-ų) darbo laiko pasikeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.vs-express.lt arba Sporto klubo skelbimų lentoje ar kitoje matomoje vietoje;
3.1.2.4. Teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;

 

3.1.3. KLIENTŲ BESINAUDOJANČIŲ SPORTO KLUBO PASLAUGOMIS SVEIKATA

3.1.3.1. Prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo (įskaitant ir nepilnamečius asmenis) gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Klientui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

3.1.3.2. Sporto klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Kiekvienas Klientas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo pa­tvirtina, kad yra susipažinęs su Sporto klubo vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą, bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
4.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, patvirtina faktą, kad:
4.2.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;
4.2.2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
4.2.3. nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
4.2.4. jie atsako už nepilnamečio kliento elgesį Sporto klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
4.2.6. Klientas sutinka, kad UAB „VS – FITNESS“ be atskiro išankstinio kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su klientu, su UAB „VS – FITNESS“ susijusiems ar nesusijusiems asmenims.

4.4. Jei Sporto klubo Klientas yra juridinis asmuo, jis prisiima visą atsakomybę už juridinio asmens asmenų, kuriems buvo suteikta teisė naudotis Paslaugomis, padarytą žalą.
4.5. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.

 

Sporto klubo “VS-Express” taisyklių redakcija atnaujinta 2019.10.31.

Bendros lankytojų pareigos:
Pažeidus taisykles
• Lankytojai, pažeidžiantys Sporto klubo taisykles ir keliantys grėsme sau ar aplinkiniams, gali būti neįleidžiami į sporto klubą.
• Jei dėl padarytos kaltės atsirado žala Sporto klubui ar Lankytojams, žalą privaloma atlyginti. Pagal atskirą susitarimą.
• Lankytojui pažeidus taisykles ir anuliavus abonementą pinigai negražinami.
• Lankytojui pažeidus taisykles ir norint pakartotinai aktyvuoti abonementą gali būti skiriama 100 € bauda.

Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis
Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo pa­tvirtina, kad yra susipažinęs su Sporto klubo vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.